၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္လာသည့္ Myanmar CP ကုမၸဏီ နံပါတ္(၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းသြား

Go down

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္လာသည့္ Myanmar CP ကုမၸဏီ နံပါတ္(၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းသြား  Empty ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္လာသည့္ Myanmar CP ကုမၸဏီ နံပါတ္(၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းသြား

Post  Admin on Mon Jun 13, 2011 11:57 am

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္လာသည့္ Myanmar CP ကုမၸဏီ နံပါတ္(၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းသြား  Dd10

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ခဲ့သူ ၁၀ ဦးစာရင္းတြင္ ကေမၻာဇဘဏ္က ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္သူ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုးတြင္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ထားေသာ အခြန္ထမ္းကုမၸဏီ ၁၀ ခု စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကေမၻာဇ ဘဏ္လီမိတက္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၁၇၇ ဒသမ ၂၈၃ (က်ပ္ ၆ ဒသမ ၁၇၇ ဘီလ်ံေက်ာ္) ေပးေဆာင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးေပးေဆာင္သူ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉-၂၀၁၀ခုႏွစ္က ကေမၻာဇဘဏ္သည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၂၀၀ (က်ပ္ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ) ေပး ေဆာင္ၿပီးဒုတိယအမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမို ေပးေဆာင္ႏိုင္ကာ နံပါတ္ (၁) ေပးေဆာင္သူ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ကေမၻာဇဘဏ္မွ ျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးမွေပးေဆာင္လာသည့္ Myanmar CP ကုမၸဏီ နံပါတ္(၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းသြား  637210

“ကေမၻာဇဘဏ္ တစ္ခုတည္း အေနနဲ႔ေပးေဆာင္ထားတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဇအုပ္စု ကုမၸဏီ ကလုပ္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းနဲ႔ တျခားလုပ္ငန္းေတြက ေပးေဆာင္ထားတာ မပါေသးပါဘူး” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ေနေသာ Myanmar CP Live Stock ကုမၸဏီမွာ နံပါတ္ (၄) ေနရာအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အရပ္ရပ္တြင္ အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ အခြန္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆၆၁၂၁ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၄၈၅၇၃ ရရွိထား

၀င္ေငြခြန္ အျမင့္ဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ား မွာ ဘဏ္ႏွင့္စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားသာ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္ပယ္စံု လုပ္ငန္းမ်ား ရယူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စု ႀကီးမ်ား ပါ၀င္မလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္တြင္မွမဟုတ္ဘဲ ယခင္ႏွစ္ကလည္း ထိုသို႔ပင္ နယ္ပယ္စံုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးမ်ား အျမင့္ဆံုး ေပးေဆာင္ႏိုင္သူစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ေတြ အရေတာ့ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦးထဲက ေပးေဆာင္ထားတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၂၅၄၈၄ ဒသမ ၀၅၉ ရွိ တယ္။ ၂၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီထိပ္ဆံုးကုမၸဏီ ၁၀ ခု ထဲမွာပါတာက ဘဏ္နဲ႔ စားေသာက္ ကုန္လုပ္ငန္းေတြပဲ အမ်ားဆံုးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီ အုပ္စုေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ အုပ္စုႀကီးေတြ ပါ၀င္မလာခဲ့ဘူး။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးက၀င္ေငြ ခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာစီပီကုမၸဏီကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ နံပါတ္ (၄) ေပးေဆာင္သူအျဖစ္ပဲ ရွိခဲ့တယ္။ ျမန္မာစီပီ အေနနဲ႔ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တုန္းက က်ပ္ ၃ ဒသ မ ၁၉၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေပးေဆာင္ခဲ့သလို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မွာ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၈၀၃ ဘီလ်ံအထိ ေတာင္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသးတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ က်ပ္သံုးဘီလ်ံပဲ ေပးေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းကပဲ ၀င္ေငြရွိေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ တျခား ၀င္ေငြေသာက္ေသာက္လဲ ရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကပဲ မေကာင္းတာလား မသိဘူး။ ၁၀ ဦး စာရင္းမွာ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းပဲပါတယ္။ နယ္စံုပယ္စံု ရယူ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အုပ္စုကုမၸဏီေတြ၊ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Power Sector မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးေတြ မပါလာဘူး။ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္ခံတဲ့ပံုစံတခ်ဳိ႕ကလည္း ေခတ္ကာလနဲ႔ မေလ်ာ္ညီတာကို ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္အခြန္ကို တိမ္း ေရွာင္ခ်င္ေအာင္လုပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း ကုမၸဏီ အရွိန္အ၀ါကိုသံုးၿပီး ေပးေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တာလည္း ရွိပါတယ္”ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Company Re- gistration ႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၂၄၁၁၄ ခုရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမွာ ၂၁၆၅၀ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမွာ ၁၂၇၉ ခု၊ Partnership ကုမၸဏီ ၁၀၇၂ ခု၊ Joint Venture ကုမၸဏီေပါင္း ၇၁ ခု၊ အဖြဲ႕ အစည္းေပါင္း ၄၂ ခု မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအလိုက္ စုစုေပါင္းေပးသြင္းသည့္ ၀င္ေငြခြန္ အရပ္ရပ္စုစုေပါင္း တန္ဖိုးမွာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္က က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၅၆၃၄ ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္မူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ စာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၈၈၂၅၅ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အရပ္ရပ္တြင္ အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ အခြန္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္က က်ပ္သန္း ေပါင္း ၄၆၆၁၂၁ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀- ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၄၄၈၅၇၃ ရရွိထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းခဲ့ေသာ ထိပ္ဆံုးငါးဦး က်ပ္(သန္း)
Myanmar CP Live Stock Co., Ltd
၃၁၉၈ .၈၆
Myan Gon Myint Trading Co., Ltd
၁၅၀၀ .၀၀
CB Bank Ltd
၁၂၀၁ .၅၅
Htoo Trading Co., Ltd
၁၁၀၂ .၀၈
Shwe Thazing Co., Ltd
၉၈၅ .၀၃


၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးသြင္းခဲ့ေသာ ထိပ္ဆံုးငါးဦး က်ပ္(သန္း)
Myanmar CP Live Stock Co., Ltd
၇၈၀၃ .၆၅
KBZ Bank Ltd
၃၂၀၀ .၀၀
First Private Bank Ltd
၂၀၈၀ .၀၉
ေမြးေရဘဏ္
၁၈၆၇ .၅၈
Dagon Brewery Co., Ltd
၁၆၄၉ .၂၈


၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုးေပးသြင္းခဲ့ေသာထိပ္ဆံုး ၁၀ ဦး က်ပ္(သန္း)
KBZ Bank Ltd
၆၁၇၇ .၂၈၃
Myanmar Brewery Ltd
၃၅၅၃ .၅၀၅
Shew Me' Co., Ltd
၃၁၄၇ .၄၇၁
Myanmar CP Live Stock Co., Ltd
၃၀၀၀ .၀၀၀
CB Bank Ltd
၂၀၆၁ .၆၃၁
Dagon Brewery Co., Ltd ၂၀၅၄ .၃၀၂
ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္လီမိတက္
၁၅၉၈ .၁၆၈
Diethelm & Co., Ltd
၁၃၀၈ .၃၆၃
Yathar Cho Industry Co., Ltd
၁၃၀၈ .၁၉၆
International Beverages Trading Co., Ltd
၁၂၇၅ .၁၄၀
စုစုေပါင္း
၂၅၄၈၄ .၀၅၉

Admin
Admin

Posts : 82
Join date : 2011-06-11
Age : 29
Location : Mandalay

https://mmts.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum